WARSZTATY / Workshops - program

FATIMA VITALE & MAXIMILIANO CRISTIANI

Warsztaty Open Level (grupa 1)

 • SOBOTA / SATURDAY (27.08.2022) 13:00-14:30

   • Topic: FUNDAMENTALS - Abrazo, linear walk and pivots, ocho forward, ocho back, connection with and without hug. It is very important to understand this concepts for the next lessons.

   • Temat: PODSTAWY - Objęcie, chód liniowy i zwroty, ocho do przodu, ocho do tyłu, połączenie z uściskiem i bez. Bardzo ważne jest zrozumienie tych pojęć na kolejnych lekcjach.

   • Prowadzą / Led by: Fatima Vitale, Maximiliano Cristiani (ARG) (tłum/transl.: Aleksandra Mysiak)

 • NIEDZIELA / SUNDAY (28.08.2022) 15:00-16:30

   • Topic DEVELOPING CIRCULARITY IN MOVEMENTS find comfort to have a fluid and flexible dance using different body engines without depending on the brand and interpretation. Combination of linear and circular movements.

   • Temat: ROZWIJAJĄC CYKLICZNOŚĆ W RUCHACH znajdź komfort płynnego i elastycznego tańca przy użyciu różnych “motorów” ciała, bez zależności od rodzaju i interpretacji. Połączenie ruchów liniowych i okrężnych.

   • Prowadzą/Led by: Fatima Vitale & Maximiliano Cristiani (ARG) (tłum/transl: Aleksandra Mysiak)

CENA / PRICE

 • 300 PLN cena za udział jednej osoby w jednej grupie (nr 1 albo 2) - 2 x 1,5 h

 • 300 PLN (70 EUR) price per person for one group (no.1 or 2) - 2 x 1,5 h

Warsztaty Advanced Level (grupa 2)

 • SOBOTA / SATURDAY (27.08.2022) 11:00-12:30

   • Topic: MILONGUERO SYSTEM - resources for dance in small places, figuras using rebounds, full embrace, working with different music. Milonguero is not about ¨style¨, it is about the interpretation of music.

   • Temat: MILONGUERO SYSTEM - środki do tańca na małej przestrzeni, figury wykorzystujące rebounds, pełne objęcie pracujące do różnej muzyki. W Milonguero nie chodzi o „styl”, ale o interpretację muzyki.

   • Prowadzą / Led by: Fatima Vitale, Maximiliano Cristiani (ARG), (tłum/transl.: Lechosław Hojnacki)

 • NIEDZIELA / SUNDAY (28.08.2022) 12:45-14:15

   • Topic / Temat: GIRO: We will analyze from zero, our giro sistem, then different figures in giro, how to adapt the giro depending on the figure, rhythmic, melodic, screwing, when and how to use the centrifugal force in the turns.

   • GIRO: Analizujemy od zera, nasz system giro, potem różne figury w giro, jak dostosować giro w zależności od figury, rytmiczność, melodyka, wkręcanie, kiedy i jak użyć siły odśrodkowej w obrotach.

   • Prowadzą / Led by: Fatima Vitale & Maximiliano Cristiani (ARG), (tłum/transl.: Lechosław Hojnacki)

CENA / PRICE

 • 300 PLN cena za udział jednej osoby w jednej grupie (nr 1 albo 2) - 2 x 1,5 h

 • 300 PLN (70 EUR) price per person for one group (no.1 or 2) - 2 x 1,5 h

Technika solo

NIEDZIELA / SUNDAY (28.08.2022) 11:00-12:30

 • Prowadzi/Led by: Fatima Vitale (ARG)

 • Temat: Taniec całym ciałem (pozycja ciała, chodzenie, kadencja, znaczenie przeciwnych energii, adornos). Na tym warsztacie skupimy się na różnych sposobach chodzenia, zaznaczeniu i różnicy od roli lidera w zależności od pozycji ciała, czując, jak całe ciało tańczy w naturalny, elegancki i kobiecy sposób.

 • Topic: Dancing with the whole body (body position, caminatas, cadencia, importance of the opposite energies, adornos). In this workshop we will focus on different ways of walking, the importance and the difference with the leader role according to the body position, feeling the whole body dancing in a natural, elegant and feminin way.

CENA / PRICE

 • Paid additionally 120 PLN/person/ Płatne dodatkowo 120 PLN/osobę